หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีม
ผู้ประเมินสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

“กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”

ที่มาโครงการ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร 5 นาที

กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมินสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ศูนย์อนามัยที่ 1 – 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 – 13

เริ่มต้นบทเรียน

ขั้นตอนในการเรียนออนไลน์

พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ทดสอบก่อนเรียน

เริ่มเรียน

ทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

ใบประกาศ