ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2566 ให้กับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1  -  12, ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13,  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 82 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ฯ รวมถึงการวางระบบทีมพี่เลี้ยงและทีมผู้ตรวจประเมินฯ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน