ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

กอง EnVOcc ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ณ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กอง EnVOcc ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ณ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง ลงพื้นที่ถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ณ เขตสุขภาพที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย สคร.ที่ 3 สสจ.พิจิตร สสจ.อุทัยธานี สสจ.ชัยนาท รพ.พิจิตร รพ.กำแพงเพชร รพ.อุทัยฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และสถานประกอบกิจการ โดยถอดบทเรียนกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานแพคเกจจัดการโรคจากการประกอบอาชีพที่สำคัญ ของหน่วยบริการ และสถานประกอบกิจการภายใต้ พ.ร.บ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบ กลไกการดำเนินงาน และ ขยายผลไปยังฟื้นที่อื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.บางเสาธง

ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.บางเสาธง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโร่คที่ 6 จังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสารงกลาง ลงพื้นที่ ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจประเมินและรับรองคุณภาพโครงการฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามคุณภาพ และประเมินผล การตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ เขตสุขภาพที่ 4

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามคุณภาพ และประเมินผล การตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ เขตสุขภาพที่ 4

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามคุณภาพและประเมินผล การตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในเขตสุขภาพที่ 4 ณ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการประเมินเชิงคุณภาพการตรวจประเมินของโครงการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

กอง EnvOcc จับมือร่วมกับ สลก. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน (จป. หน่วยงาน) กรมควบคุมโรค

กอง EnvOcc จับมือร่วมกับ สลก. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน (จป. หน่วยงาน) กรมควบคุมโรค

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน (จป.หน่วยงาน) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค โดยกิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแดล้อม และสำนักงานเลขานุการกรม ภายใต้คณะทำงานดำเนินการด้านความปลอดภัย (Safety) กรมควบคุมโรค 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามคุณภาพ และประเมินผล การตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ เขตสุขภาพที่ 10

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามคุณภาพ และประเมินผล การตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ณ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามคุณภาพและประเมินผลการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 ณ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อวางระบบการตรวจประเมินโครงการฯ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามคุณภาพ และ ประเมินผลการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เขตสุขภาพที่ 6

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมติดตามคุณภาพ และ ประเมินผลการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เขตสุขภาพที่ 6

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามคุณภาพและประเมินผล การตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในเขตสุขภาพที่ 6 ณ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการประเมินเชิงคุณภาพการตรวจประเมินของโครงการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

กอง ENVOCC จับมือร่วมกับ สสส. และ ภาคีเครือข่าย รณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2566

กอง ENVOCC จับมือร่วมกับ สสส. และ ภาคีเครือข่าย รณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงาน "เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานไทยสุขภาพดี : Healthy Worker Healthy Thailand"ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังร่วมกับ สสส. พัฒนาศักยภาพการทำงานเชิงรุก ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังร่วมกับ สสส. พัฒนาศักยภาพการทำงานเชิงรุก ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพกลไกการทำงานเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในแรงงานนอกระบบ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น และ สถานประกอบการต้นแบบในการดูแลสุขภาพคนทำงาน ในงานประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวตล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น และ สถานประกอบการต้นแบบในการดูแลสุขภาพคนทำงาน ในงานประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวตล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษันัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดซูเกียรติให้กับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่น และ ต้นแบบสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมรามาการ์เต้น กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองโรคฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมงานกว่า 450 คน

การประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "The Future of Occupational Health and Environment: Enhancing Innovation and Practice ก้าวสู่นวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติยกระดับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่งประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน 

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2566  ในวันที่ 12 มกราคม 2566 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและบุคลากร

ประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและบุคลากร

กองป้องกันการบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้สูงวัย รู้ความเสี่ยง เลี่ยง “หกล้ม”

ผู้สูงวัย รู้ความเสี่ยง เลี่ยง “หกล้ม”

มีหลากหลายปัจจัย เช่น ด้านร่างกาย ด้านพฤติกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยงด้ายเศรษฐกิจและสังคม

พิชิตเขา เราปลอดภัย

พิชิตเขา เราปลอดภัย

ช่วงนี้มักจะได้ยินหลายแหล่งเช็คอินทริปขึ้นเขาหลายสถานที่ กรมควบคุมโรคเชิญชวนทุกท่าน คำนึงถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยวตามแหล่งขึ้นเขาต่างๆ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ความสูญเสียที่ไม่คาดคิดตามมา

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

วันที่ 25 มกราคม 2565 กองป้องกันการบาดเจ็บ ลงพื้นที่สอบถามความต้องการอุปกรณ์การแจ้งเตือน การพลัดตกหกลับของผู้สูงอายุ (FALL DETECTION ALARM)

การประชุมติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม

การประชุมติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม

งานประชุมติดตามผล การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ณ ห้องประชุม PHEOC - 4 ชั้น 7 อาคาร 5 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

สคร.4 สระบุรี นิเทศเตรียมพร้อมรับการประเมิน ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

สคร.4 สระบุรี นิเทศเตรียมพร้อมรับการประเมิน ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมทีมนิเทศสนับสนุนการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ