หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีม
ผู้ประเมินสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

“กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม”

ที่มาโครงการ
Image

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถาน ประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข แบบออนไลน์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

ทีมผู้ประเมินฯ มีองค์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดทักษะในการตรวจประเมินได้โดยใช้กระบวนการสื่อมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม

E-Learning

เข้าสู่ระบบการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์

2.เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของทีมผู้ประเมินในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจเป็นสุข ให้สามารถเรียนรู้
ได้อย่างครบถ้วนทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึง

3.เพื่อรองรับการขยายจำนวนผู้ประเมินให้สามารถกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานที่ทำงานให้เกิดสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการ มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้คนทำงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เป็นสุข

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

สคร.4 สระบุรี นิเทศเตรียมพร้อมรับการประเมิน ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

สคร.4 สระบุรี นิเทศเตรียมพร้อมรับการประเมิน ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี และ โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พร้อมทีมนิเทศสนับสนุนการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ

การประชุมติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม

การประชุมติดตามผลการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม

งานประชุมติดตามผล การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ณ ห้องประชุม PHEOC - 4 ชั้น 7 อาคาร 5 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

กิจกรรมลงพื้นที่สอบถามความต้องการ อุปกรณ์การแจ้งเตือนการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

วันที่ 25 มกราคม 2565 กองป้องกันการบาดเจ็บ ลงพื้นที่สอบถามความต้องการอุปกรณ์การแจ้งเตือน การพลัดตกหกลับของผู้สูงอายุ (FALL DETECTION ALARM)